regulaminRegulamin serwisu kilometrowka.com.pl

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się poniższe definicje. Ilekroć dane pojęcie zostanie napisane w Regulaminie wielką literą, nadane mu zostaje poniższe znaczenie:

Administrator - oznaczają osobę prowadzącą oraz sprawującą nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Serwisu.
Dokumenty - oznaczają dokumenty dodane / wygenerowanie w Serwisie przez Użytkowników.
Autorzy - osoby publikujące informacje w Serwisie
Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin.
Serwis - oznacza serwis internetowy "Kilometrówka" prowadzony w domenie kilometrowka.com.pl przez Administratora: DBLogic, Bolesława Chrobrego 3b/9, 73-110 Stargard Szczeciński.
Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, posiadającą dostęp do sieci Internet, która zapoznaje się z Materiałami zamieszczonymi w Serwisie i/lub korzysta z funkcjonalności Serwisu opisanych w punkcie 4 Regulaminu.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz zasady korzystania z niego przez Użytkowników.
2.2. Serwis stanowi platformę, umożliwiającą prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów oraz ewidencji eksploatacji pojazdów.
2.4. Dostęp do Materiałów zamieszczanych w Serwisie oraz korzystanie z jego funkcjonalności przez Użytkowników jest bezpłatny.

3. Dostęp do Serwisu oraz czynności rejestracyjne


3.1.Dostęp do wszystkich usług Serwisu możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z siecią Internet. Zalecane jest używanie przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome.

3.2 Warunkiem rozpoczęcia pracy w Serwisie jest rejestracja Użytkownika zgodna z instrukcjami zawartymi na stronie.

3.3 W procesie rejestracji Użytkownik ustala własny i znany tylko jemu: login oraz hasło,pytanie pomocnicze i odpowiedź na to pytanie, w celu umożliwienia zalogowanie do Serwisu w przypadku zapomnienia/zagubienia hasła, czynność odpowiadania na pytanie nie jest obowiązkowa, ale niesie za sobą konsekwencje braku możliwości zalogowania do Serwisu w momencie zapomnienia/zagubienia hasła.

    * Login Użytkownika stanowi jego unikalną nazwę umożliwiającą identyfikację w Serwisie. 
    * Hasło Użytkownika jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych przed dostępem osób niepowołanych.
    * Hasło powinno zawierać co najmniej 6 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %).

* Jeżeli użytkownik chce mieć możliwość logowania do serwisu, jeżeli zapomni hasła, powinien odpowiedzieć na pytania pomocnicze, w trakcie rejestracji. Brak odpowiedzi uniemożliwi odzyskanie hasła.
    * Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Użytkownika hasła lub identyfikatora osobom trzecim.4. Funkcjonalność


4.1. Użytkownik podsiada możliwość czytania wiadomości, artykułów publikowanych w Serwisie
4.2. Użytkownicy posiadają możliwość dodawania, modyfikowania, usuwania pojazdów w ramach Serwisu.
4.3. Użytkownicy posiadają możliwość dodawania, modyfikowania, usuwania tras w ramach Serwisu.
4.4. Użytkownicy posiadają możliwość dodawania, modyfikowania, usuwania firm w ramach Serwisu.
4.5. Użytkownicy posiadają możliwość dodawania, sortowania, usuwania Dokumentów w ramach Serwisu.
4.6. Użytkownicy posiadają możliwość dodawania, modyfikowania, usuwania Dokumentów będących kosztem związanym z eksploatacją pojazdu w ramach Serwisu.
4.7. Użytkownicy posiadają możliwość przypisywania tras do dokumentów w ramach Serwisu.
4.8. Użytkownicy posiadają dostęp do kreatora, który przeprowadza przez wszystkie kroki tworzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz ewidencji kosztów pojazdów.
4.9 Użytkownik posiada możliwość generowania ewidencji przebiegu pojazdu oraz ewencji kosztów eksploatacji pojazdu w postaci pliku PDF.
4.10. Użytkownicy posiadają możliwość zmiany dotychczasowego hasła podanego podczas rejestracji
4.11. Użytkownik w każdej chwili może usunąć konto korzystając z funkcjonalności zawartej w Panelu, dostępnym po zalogowaniu.


5. Zasady korzystania

5.1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu, jak również cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
5.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentulane błędy w ewidencji przebiegu pojazu oraz ewidencji eksploatacji pojazdu.
5.3. W przypadku naruszania przez zamieszczony w Serwisie Materiał postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest zgłosić ten fakt Administratorowi, wysyłając informację na adres e-mail wskazany w punkcie 8.3 Regulaminu.
5.4. W przypadku znalezienia błędów w funkcjonowaniu Serwisu, Użytkownik, zobowiązany jest zgłosić ten fakt Administratorowi,  wysyłając informację na adres e-mail wskazany w punkcie 8.3 Regulaminu.
5.5. Serwis ma charakter informacyjny. Ich zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów poszczególnych publikacji lub też odzwierciedlenie ich wiedzy. Zawarte w serwisach treści oraz sposób ich przekazania, bez względu na osobę autora publikacji, w żadnej mierze nie stanowią czynności doradztwa podatkowego czy jakiegokolwiek innego doradztwa.
5.6. Administrator nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z zawartością i/lub funkcjonalnością Serwisu, bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.
5.7. W szczególności Adninistrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez użytkownika określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym imieniu, nawet jeżeli użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze treścią Serwisu.
5.8. W szczególności Administrator nie odpowiada za skutki podania,  wygenerowania w Serwisie informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, nieaktualnych, nieścisłych, błędnie wyliczonych czy też z innego powodu niezgodnych z rzeczywistością.
5.9. Administrator nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z techniczną stroną funkcjonowania serwisów, w tym w związku z ewentualnymi wirusami i podobnymi programami, a także w związku ze skutkami pobrania przez użytkownika jakichkolwiek plików, ich fragmentów itp. w trakcie korzystania z serwisów.

6. Administratorzy

6.1. Administrator dołoży wszelkich starań aby zapewnić prawidłowe i bezbłędne działanie Serwisu.
6.2. Administrator nie odpowiada za szkody i straty powstałe w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, wprowadzeniem nieprawdziwych lub niepełnych danych oraz wadliwym funkcjonowaniem używanego przez Użytkownika sprzętu komputerowego, oprogramowania czy sposobu łączności.
6.3. Administrator nie odpowiada za awarie oprogramowania i jakiekolwiek straty powstałe w wyniki niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.
6.4. Administrator udostępniają Użytkownikom odpowiednie narzędzia oraz miejsce na stronach internetowych Serwisu w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności.
6.5. Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu, w szczególności nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez Użytkowników autorskich praw majątkowych.
6.6. W uzasadnionych przypadkach Administrator może usunąć konto Użytkownika, w szczególności jeżeli naruszają one postanowienia Regulaminu.
6.7. Administratorzy dokładają należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, jednakże zastrzegają możliwość wystąpienia czasowej niedostępności Serwisu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Administratorów.
6.8. Administrator oraz Autorzy publikacji zamieszczonych w serwisach nie ponoszą przed użytkownikiem żadnej odpowiedzialności. Punkt 4 niniejszego regulaminu należy stosować odpowiednio.

7. Przechowywanie danych

7.1. Wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika na stronie stanowią jego własność i nie są udostępniane osobom trzecim poza wyjątkami określonymi przepisami prawa. Wprowadzone dane są wykorzystywane, tj. gromadzone i przetwarzane, jedynie w celu zapewnienia prawidłowości wystawianych przez Użytkownika Dokumentów, innych czynności wykonywanych przez niego w ramach usług oferowanych poprzez stronę.
7.2. Wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika i przechowywane przez stronę są chronione przed usunięciem w wyniku awarii urządzeń jak też innych zdarzeń losowych i dostępem osób niepowołanych.
7.3. Administrator nie nie ponosi odpowiedzialności za treść wprowadzanych przez Użytkownika danych.
7.4. Dane użytkowników nie będą odsprzedawane lub w jakikolwiek inny sposób udostępniane podmiotom trzecim niezwiązanych z administracją serwisem kilometrowka.com.pl.
7.5. Administrator serwisu kilometrowka.com.pl nie występują z prośbą o podanie poufnych danych w tym hasłą do serwisu itp. Wszelkie takie próby prosimy zgłaszać na adres kontakt@kilometrowka.com.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Administrator zastrzegają sobie możliwość modyfikacji Serwisu, jak również jego usunięcie z Internetu.
8.2  Administrator ma prawo usunąć konto Użytkownika bez podania przyczyny.
8.3. Zapytania dotyczące funkcjonalności Serwisu można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@kilometrowka.com.pl
8.4. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratorów w każdym czasie i Użytkownik niniejszym wyraża na to zgodę. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratorów, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 7 (siedem) dni licząc od daty udostępnienia zmienionego regulaminu w Serwisie. Informacja o zmianie regulaminu zostanie umieszczona na stronie głównej Serwisu.