Od przyszłego roku wyższe stawki za kilometrówkęMinisterstwo Infrastruktury przygotowało projekt zmiany rozporządzenia z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271, z późn. zm.). Dotyczą one stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych wykorzystywanych przez pracowników do celów służbowych.


Obecnie stawki kilometrówki, zgodnie z § 2 rozporządzenia nie mogą być wyższe niż: dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł, o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł. Jeśli pracownik używa do celów służbowych prywatny motocykl, wówczas stawka za kilometr wynosi - 0,2302 zł a dla motoroweru - 0,1382 zł.

Według projektu, maksymalna wysokość powyższych stawek od 1 stycznia 2012 r. będzie wynosić: dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,97 zł, o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,01 zł, dla motocykla - 0,92 zł, a dla motoroweru - 0,81 zł. Specjalna regulacja dotyczy pojazdów używanych w służbie leśnej oraz w służbie parków narodowych poza drogami twardymi. Dla nich stawki powyższych kwot będą ulegały podwyższeniu przy zastosowaniu mnożnika 1, 2.

Rząd tłumaczy podwyżkę kilometrówki wzrastającymi kosztami eksploatacji pojazdów, spowodowane m.in. podwyżkami cen paliw. Propozycja zmian powstała pod naciskiem licznych monitów napływających do Ministerstwa  m.in. ze strony Poczty Polskiej, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Związku  Zawodowego Leśników RP. W świetle obliczeń i danych powoływanych przez te podmioty, wzrastające koszty eksploatacji pojazdów, w tym zwłaszcza koszty paliwa, powodują, że obecne maksymalne stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów nie gwarantują pracownikom zwrotu rzeczywistych kosztów ponoszonych przez nich z tytułu używania własnych pojazdów dla celów służbowych. Zwrócili uwagę na to, że ostatnia nowelizacja rozporządzenia w zakresie stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych przeprowadzona była w październiku 2007 r. Badania Instytutu Transportu Samochodowego wykazały, że aktualne przeciętne koszty eksploatacji wybranych marek samochodów osobowych, motocykli i motorowerów użytkowanych w Polsce, w przeliczeniu na 1 kilometr przebiegu pojazdu są wyższe, niż obecnie obowiązujące maksymalne stawki za 1 km przebiegu pojazdów. Tym samym, są nieadekwatne w stosunku do aktualnych przeciętnych kosztów eksploatacji pojazdów i nie gwarantują pracownikom pełnego zwrotu ponoszonych przez nich kosztów z tytułu używania pojazdów prywatnych w celach służbowych.

Nowe stawki kilometrówki zaczną obowiązywać, zgodnie z projektem zmian, od 1 stycznia 2012 r.

 źródło: http://www.abc.com.pl/